subscribe to the RSS Feed

Tuesday, July 16, 2024

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Posted by adi on 09/01/2009

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50 din 21 aprilie 2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 25 aprilie 2008
În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea
calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu,
ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar
aplicabile, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene,
având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror
consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi
extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se
gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru
protecţia mediului.
(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se finanţează programe şi proiecte pentru
protecţia mediului, după cum urmează:
a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
b) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană;
d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă,
microhidrocentrale;
e) proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrişate;
f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti.
ART. 2
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii semnifică:
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut anterior într-un alt scop decât al
revânzării sau livrării sale şi care astfel nu a mai fost niciodată înmatriculat;
b) RNTR2 – Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor
rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) scoatere din parcul auto naţional – exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul şi
înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrării, precum şi
distrugerea accidentală a autovehiculelor şi predarea acestora în vederea dezmembrării;
d) autoritate fiscală competentă – autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidenţă este înregistrat
contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe.
ART. 3
(1) Intră sub incidenţa taxei autovehiculele din categoriile M1 – M3 şi N1 – N3, astfel cum sunt acestea
definite în RNTR2.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
a) autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi
altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
b) autoturismele echipate şi destinate conducerii de către persoanele cu handicap fizic grav şi accentuat,
astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, care posedă permis de conducere;
c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de
jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri;
d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele
speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale
destinate serviciilor de descarcerare;
e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror şasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu condiţia ca aceste
autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.
(3) Excepţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autoturism în
decurs de 5 ani şi atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap.
(4) Dovada echipării speciale a autovehiculelor o reprezintă menţionarea acestui fapt de Regia Autonomă
“Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu intră în categoria
celor adaptate sau echipate special şi nu sunt exceptate de la plata taxei.
(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate
cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină şi care sunt înscrise în
evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare. În aceeaşi categorie intră şi
autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină,
deţinute de operatorii economici.
ART. 4
Obligaţia de plată a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;
b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care
se face referire la art. 3 şi 9.
ART. 5
(1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă.
(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care
intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele
de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a
lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe
numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(5) Dovada plăţii taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 4.
ART. 6
(1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1 – 4, după
cum urmează:
a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de
dioxid de carbon (CO2) şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a
normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de
reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:
Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 – E),
— — ———
100 100 100
unde:
A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;
B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrică);
D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;
2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei
prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile
referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;
b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după
formula:
Suma de plată = C x D x (100 – E),
———
100
unde:
C = cilindree (capacitatea cilindrică);
D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;
c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare
Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislaţia comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO2;
d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria N1;
e) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 şi N3, pentru
care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3.
(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele
menţionate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate
cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele
care nu au fost omologate în conformitate cu legislaţia comunitară, aceste elemente se determină pe baza
măsurătorilor realizate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, la cererea şi pe cheltuiala
contribuabilului.
(3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului, de
rulajul mediu anual, de starea tehnică şi nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi
acordate reduceri suplimentare faţă de cota fixă, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementelor
care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.
(5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei
înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o
vechime de până la o lună.
ART. 7
Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa
datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 8
(1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto
naţional se restituie valoarea reziduală a taxei în conformitate cu prevederile alin. (2).
(2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar
fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.
(3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente:
a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto
naţional;
b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului;
c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declaraţia vamală
de export, după caz;
d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.
(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă.
ART. 9
(1) Nu se plăteşte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:
a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;
b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei
publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de
utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin
donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică
şi tehnică;
c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de
Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.
ART. 10
(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un
autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea
indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de
reducere prevăzute la art. 6 alin. (3).
(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea
contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”,
pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”
în funcţie de operaţiunile aferente expertizei şi nu poate depăşi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă “Registrul
Auto Român”, care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi
cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”
se prezintă de către plătitorul taxei autorităţii fiscale competente.
(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la
recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea
plătită cu ocazia înmatriculării.
(8) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de judecată
competente, potrivit legii.
(9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
ART. 11
Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008,
cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor
prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 12
În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei şi
Finanţelor şi Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
ART. 13
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 14
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1 – 214^3 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Bucureşti, 21 aprilie 2008.
Nr. 50.
ANEXA 1
Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
______________________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) | Emisia de dioxid | Nivelul taxei specifice|
| sau tipul autovehiculului| de carbon | – euro/1 gram CO2 – |
| din categoria M1 | – grame CO2/km – | |
|__________________________|__________________________|________________________|
| 1 | 2 | 3 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Hibride, electrice | – | 0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 5 şi Euro 6 | – | 0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 4 şi Euro 3 | </= 120 | 0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | 121 – 150 | 0,5 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | 151 – 180 | 1,0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | 181 – 210 | 2,0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | 211 – 240 | 4,0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | 241 – 270 | 6,0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
| | >/= 271 | 8,0 |
|__________________________|__________________________|________________________|
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
– directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.
ANEXA 2
Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare
______________________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) sau | Cilindree | Nivelul taxei specifice|
| tipul autovehiculului | Capacitatea cilindrică | – euro/1 cmc – |
| din categoriile M1 şi N1| – cmc – | |
|_________________________|___________________________|________________________|
| 1 | 2 | 3 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Hibride, electrice | | 0 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Euro 5 şi Euro 6 | | -*2) |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Euro 4 | </= 1.400 | 0,20 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.401 – 1.600 | 0,30 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.601 – 2.000 | 0,40 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.001 – 2.500 | 0,60 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.501 – 3.000 | 0,80 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | > 3.000 | 1,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Euro 3 | </= 1.400 | 0,65 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.401 – 1.600 | 1,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.601 – 2.000 | 1,30 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.001 – 2.500 | 1,90 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.501 – 3.000 | 2,50 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | > 3.000 | 3,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Euro 2 | </= 1.400 | 1,70 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.401 – 1.600 | 2,60 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.601 – 2.000 | 3,30 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.001 – 2.500 | 5,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.501 – 3.000 | 7,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | > 3.000 | 8,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Euro 1 | </= 1.400 | 3,50 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.401 – 1.600 | 5,50 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.601 – 2.000 | 7,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.001 – 2.500 | 10,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.501 – 3.000 | 14,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | > 3.000 | 16,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| Non-Euro | </= 1.400 | 10,50 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.401 – 1.600 | 16,50 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 1.601 – 2.000 | 21,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.001 – 2.500 | 30,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | 2.501 – 3.000 | 42,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
| | > 3.000 | 48,00 |
|_________________________|___________________________|________________________|
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
– Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;
– directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;
– directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.
*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a
normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea
ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale
(Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.
ANEXA 3
Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 şi M3
_____________________________________________
| Norma de poluare a | Nivelul taxei specifice|
| autovehiculului*1) | – euro/1 cmc – |
|____________________|________________________|
| 1 | 2 |
|____________________|________________________|
| Euro V*2) | 0,03 |
|____________________|________________________|
| Euro IV | 0,1 |
|____________________|________________________|
| Euro III | 0,3 |
|____________________|________________________|
| Euro II | 1 |
|____________________|________________________|
| Euro I | 3 |
|____________________|________________________|
| Non-Euro | 9 |
|____________________|________________________|
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
– directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;
– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
*2) Acest regim se aplică cu condiţia de a nu se depăşi limita costurilor adiţionale aferente normei de
poluare Euro V şi până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.
ANEXA 4
Grila privind cotele de reducere a taxei
_____________________________________________
| Vechimea autovehiculului | Cota de reducere|
| | – % – |
|___________________________|_________________|
| 1 | 2 |
|___________________________|_________________|
| nou | 0 |
|___________________________|_________________|
| </= 1 lună | 3 |
|___________________________|_________________|
| > 1 lună – 3 luni inclusiv| 5 |
|___________________________|_________________|
| > 3 luni – 6 luni inclusiv| 8 |
|___________________________|_________________|
| > 6 luni – 9 luni inclusiv| 10 |
|___________________________|_________________|
| > 9 luni – 1 an inclusiv | 13 |
|___________________________|_________________|
| > 1 an – 2 ani inclusiv | 21 |
|___________________________|_________________|
| > 2 ani – 3 ani inclusiv | 28 |
|___________________________|_________________|
| > 3 ani – 4 ani inclusiv | 33 |
|___________________________|_________________|
| > 4 ani – 5 ani inclusiv | 38 |
|___________________________|_________________|
| > 5 ani – 6 ani inclusiv | 43 |
|___________________________|_________________|
| > 6 ani – 7 ani inclusiv | 49 |
|___________________________|_________________|
| > 7 ani – 8 ani inclusiv | 55 |
|___________________________|_________________|
| > 8 ani – 9 ani inclusiv | 61 |
|___________________________|_________________|
| > 9 ani – 10 ani inclusiv | 66 |
|___________________________|_________________|
| > 10 ani – 11 ani inclusiv| 73 |
|___________________________|_________________|
| > 11 ani – 12 ani inclusiv| 79 |
|___________________________|_________________|
| > 12 ani – 13 ani inclusiv| 84 |
|___________________________|_________________|
| > 13 ani – 14 ani inclusiv| 89 |
|___________________________|_________________|
| > 14 ani – 15 ani inclusiv| 93 |
|___________________________|_________________|
| peste 15 ani | 95 |
|___________________________|_________________|
—————

Comments are closed.

home | top